توضیحات پروژه

پروژه اندیشه 2

سال انجام پروژه: 1397

زیربنا 500مترمربع

تعداد طبقات: 1 طبقه پیلوت + 2 طبقه مسکونی

کاربری: مسکونی

کارفرما: شخصی

محل پروژه : اندیشه فاز 5

وضعیت پروژه: اتمام پروژه