مجتمع تجاری و اداری نیلوفر 1

(مشهد مقدس)

شروع پروژه: 1399

وضعیت پروژه: در حال اجرا